zemljani_radovi_1

ZEMLJANI RADOVI – USLUGE 

Sa tehnološki savremenom građevinskom mehanizacijom i stručnim kadrom pružamo usluge raščišćavanja gradilišta kao i iskope u različitim zemljanim kategorijama i to:

Zemljani radovi u niskogradnji
Usluge plitkih i širokih iskopa
Zemljani radovi u visokogradnji
Utovar i odvoz iskopanog materijala na određenu lokaciju
Usluge usijeka,sanjiranje terena i vodotokova,
Čišćenje snijega
Usluge dubokih širokih iskopa
Usluge uskih iskopa i kanalskih rovova
Iskope temelja, podrumskih prostorija, suterena, bazena, jama i kanala
Gradnjom pristupnih puteva u niskogradnji
Zemljanim radovima na gradnji elektro, PTT, kanalizacione i vodovodne mreže